Projectplan Stichting Repair Café Middelburg.

 

 

Wat is een Repair Café?

Stichting Repair Café Middelburg is een burgerinitiatief dat draait om repareren. Op de locatie waar Stichting Repair Café Middelburg wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Van kleding, elektrische apparaten, smartphone/tablet, desktop computer, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn er deskundige vrijwilligers  aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, ICT-er en allround monteurs. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. De spullen worden tegen materiaalkostprijs gerepareerd, samen met de bezoeker. Bij binnenkomst moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Als er gewacht moet worden op de bezoeker zijn beurt kunnen er gesprekken ontstaan met andere bezoekers onder het genot van een kopje koffie of thee, wat de sociale cohesie ten goede komt in de wijk of stad. Na de reparatie vult de bezoeker een evaluatieformulier in.

 

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Stichting Repair Café Middelburg brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In Stichting Repair Café Middelburg leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Stichting Repair Café Middelburg draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil Stichting Repair Café Middelburg laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Iedereen is welkom!

 

 

 

Wat zijn de doelstellingen van Stichting Repair Café Middelburg?

Stichting Repair Café Middelburg stelt zich ten doel om,

 1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
 2. reparatiekennis in ere te behouden en te verspreiden
 3. de sociale cohesie in Middelburg te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden, culturen en drijfveren met elkaar in contact te brengen en te verbinden in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

 

 

Stichting Repair Café Middelburg tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1.   In Middelburg bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de   ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgegaan met kostbare grondstoffen.
 4. De doelstelling en bijeenkomsten van Stichting Repair Café Middelburg bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media, sociaal media (Facebook), het ophangen van posters, het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
 5. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die onze doelstellingen willen ondersteunen.

Omschrijving van de activiteiten:

 1. Repareren van spullen/materialen (kleding, smartphone, tablet, desktop computers, fietsen, elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de eigenaar tijdens twee maandelijkse  bijeenkomsten in een zaal/verenigingsgebouw.
 2. Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen.
 3. Jongeren bewust maken dat er zelf, zonder veel kosten, is te repareren.

 Doelgroep:

De sociaal minder bedeelde inwoners, sociaal geïsoleerde ouderen, jongeren van de gemeente Middelburg en mensen die zijn begaan met het milieu en de weggooimaatschappij.

 

De realisatie  van activiteiten zal worden bekostigd uit:

Subsidies van maatschappelijke organisaties, giften van sympathisanten, vrijblijvende sponsoring, fooien van bezoekers en donaties.

 

Inkomsten:

Bezoekers van Stichting Repair Café Middelburg betalen geen entree en geen vergoeding voor een reparatie. De kosten van gebruikte materialen en onderdelen moeten wel door de eigenaar van het apparaat of kleding voldaan worden.

Uitgaven:

 1. materiaalkosten
 2. cateringkosten vrijwilligers
 3. kantoorkosten
 4. gereedschap
 5. scholing
 6. werving vrijwilligers

  Realisatie

Stichting Repair Café Middelburg tracht haar doel te bereiken met deskundige vrijwilligers. Zoals elektriciens, naaisters, fietsenmakers, computerdeskundigen en allround reparateurs.

Om verantwoord de reparaties te kunnen uitvoeren, dienen de vrijwilligers toegerust te zijn met de nodige kennis, vaardigheden, gereedschappen en materialen.

Kennis en vaardigheden van de medewerkers zal onder meer groeien door onderling overleg en gezamenlijk werken aan een reparatie-klus.

Wij zullen ons blijven inzetten om in de toekomst de nodige financiën op niveau te houden middels schenkingen, donateurs, fooienpot, subsidies.

De verkregen gelden zullen worden gebruikt voor aanschaf, vervanging of reparatie van gereedschappen, machines, kennisvergaring en externe contacten.

Stichting Repair Café Middelburg beoogt niet het maken van winst en opereert kostendekkend.

Geen van de betrokken vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de tijd die zij investeren. Voor de locaties is het tot nu toe mogelijk gebleken om deze zonder huur of vergoeding te gebruiken

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Bij Stichting Repair Café Middelburg gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

 Organisatie

Bestuur:

Voorzitter: Peter Zeitzen

Secretaris en oprichter: Bert Huige

Penningmeester: Angelina Segers

Aantal vrijwilligers: 25 tot 35 personen

Correspondentieadres: Meanderhof 67, 4337 GN in Middelburg

Website: www.repaircafemiddelburg.nl

Facebook: RepairCafeMiddelburg

E-mailadres: info@repaircafemiddelburg.nl

Rekeningnummer: NL56 RABO 0337 879 923 t.n.v. Stichting Repair Café Middelburg.